CONVOCATORIAS

POLICÍA NACIONAL

 EN PLAZO    PENDIENTE    FINALIZADO

POLICÍA LOCAL

EN VIGOR

RIANXO

2 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 3

JUEVES, 4 DE ENERO DE 2018

RIANXO

ANUNCIO_ Aprobación da oferta emprego público correspondente ao ano 2017 Por resolución de Alcaldía de 29 de decembro de 2017 adoptouse o seguinte acordo Aprobar a seguinte oferta de emprego público para o exercicio 2017: FUNCIONARIOS DE CARREIRA

 • POLICÍA LOCAL RIANXO
 • Nº PRAZAS: 2
 • GRUPO: C1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVIZOS ESPECIAIS

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

BOMBEROS

EN VIGOR

LUGO

6 plazas OEP 2015 + 6 plazas OEP 2016

BOLETÍN OFICIAL DA DEPUTACIÓN DE LUGO_ BOP NÚMERO 017

LUNES, 22 DE ENERO DE 2018

LUGO

ANUNCIO_ A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria e urxente realizada o día 23 de decembro de 2015, adoptou o acordo número 2/882, polo que se aprobou a oferta de emprego público para o ano 2015, e no seu ANEXO figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: FUNCIONARIOS DE CARREIRA

 • BOMBEIRO/A CONDUCTOR/A
 • Nº PRAZAS: 6
 • GRUPO: C2
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Visto que a Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria celebrada o día 23 de decembro de 2016, adoptou o acordo número 1/848, polo que se aprobou a oferta de emprego público para o ano 2016. No seu anexo figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: FUNCIONARIOS DE CARREIRA

 • BOMBEIRO/A CONDUCTOR/A
 • Nº PRAZAS: 6
 • GRUPO: C2
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE